Governance, risk & compliance

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De oorsprong van compliance ligt in het Angelsaksische recht en heel specifiek in de Verenigde Staten van Amerika, waar in de jaren '30 van de vorige eeuw de noodzaak van vergaande regulering van onder andere de financiŽle sector werd ingezien.

Tot in het begin van de jaren Ď90 stelde compliance in Nederland weinig tot niets voor. Eind jaren '80 werd de misbruik van voorwetenschap in Nederland strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht, waarna dit artikel in 1992 werd opgenomen in de Wet toezicht effectenverkeer. Het begrip is vooral actueel geworden na de beursschandalen zoals Enron en Ahold.

In de praktijk is compliance in de loop der jaren de betekenis gaan krijgen van "handelen in overeenstemming met bepaalde regelsď. Daarbij wordt de nadruk gelegd op regels die te maken hebben met integriteit en reputatie van de instelling. Tevens wordt aangehaakt bij risicobeheersing binnen een instelling waarbij gesproken wordt van het compliance- of integriteitrisico.

Aan organisaties wordt over het algemeen zelf overgelaten hoe zij compliance in de praktijk gestalte geven. Daarbij is er geen uniform en absoluut normenkader maar zijn er wel gemeenschappelijke elementen aan te wijzen. In de meeste gevallen is de gang van zaken dat een zogenaamde compliance-functie wordt ingericht en een compliance officer wordt benoemd die hier verder gestalte en inhoud aan moet geven.

Een veelgebruikte definitie van compliance is: "de functie die in de meest algemene zin toeziet op naleving van wetten en regels die te maken hebben met de bevordering en handhaving van de integriteit van een financiŽle instelling en haar medewerkers met als doel het compliance-/ integriteitrisico te beheersen en eventueel daaruit voortvloeiende schade te voorkomen dan wel te beperken."

Vanzelfsprekend is compliance niet alleen een nationaal maar tevens een internationaal en multicultureel gegeven. Internationale instellingen in de financiŽle sector hebben met verscheidene wettelijke en culturele stelsels van normen en waarden te maken.

Daarnaast is de uitdaging voor elke organisatie de zachte kant van compliance. Het compliance fenomeen moet in de hoofden en harten plaats nemen van eigenaren, leidinggevenden en medewerkers. Niemand wordt op termijn slechter van het 'goed zorgen' voor de organisatie. Dit aspect leren waarderen maakt dat uw onderneming met vertrouwen de toekomst in kan gaan.